Myndighet riktar allvarlig kritik mot ledningen på Ringhals

"Företaget behöver gå till botten med detta".

Publicerad

Ett mönster av bristande säkerhetsarbete ligger bakom den rad av händelser som drabbat Ringhals under de senaste åren. Den slutsatsen drar Strålsäkerhetsmyndigheten, som nu riktar ett mycket skarpt föreläggande till ledningen på Ringhals.

Ringhals har under de senaste åren råkat ut för en lång rad tillbud av olika slag. Senast var det ett haveri med ett värmeelement som innebär att reaktor fyra blir stillastående i flera månader under hösten och vintern.

Alla dessa händelser, som var och en inte är särskilt allvarliga, bildar ett mönster som kan vara ett tecken en bristande säkerhetskultur på Ringhals. De bakomliggande orsakerna ligger i styrning, ledning och organisation. Den slutsatsen drar Strålsäkerhetsmyndigheten efter den större översyn av verksamheten som nyligen gjorts.

– Vi ser att det finns ett mönster som ligger bakom de här händelserna. Det handlar om bristande instruktioner, att instruktioner inte alltid följs, bristande kommunikation, brister i styrning och ledning av entreprenörer och så vidare, säger Anne Edland, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, till Varbergs Tidning.

Myndigheten riktar nu ett mycket starkt formulerat föreläggande till ledningen på Ringhals. Ledningen måste komma till rätta med problemen och överlämna en handlingsplan för sina åtgärder senast den 15 mars 2023.

Anne Edland berättar att myndigheten redan tidigare har påpekat brister på Ringhals, men att åtgärderna inte har varit tillräckliga.

– Ringhals har vidtagit åtgärder efter varje enskild händelse. Men händelserna fortsätter att inträffa och vi ser att det finns ett mönster som man från företagets sida inte har kommit till rätta med. Därför behöver företaget gå till botten med detta, säger hon.

Behöver allmänheten vara orolig för att bristerna kan leda till ett större haveri på Ringhals?

– Nej, detta är händelser som var och en för sig inte är särskilt allvarliga. Men vi måste agera förebyggande, säger Anne Edland till Varbergs Tidning.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer inte att verksamheten på Ringhals behöver stoppas under tiden som bristerna åtgärdas.

Ringhals vd Björn Linde har lämnat en skriftlig kommentar till Varbergs Tidning via presschefen Anna Collin:

”Ringhals ledning delar myndighetens uppfattning och beslutade redan i september att ta ett helhetsgrepp utifrån de händelser vi haft. Nu har vi ett föreläggande som ytterligare pekar på vikten av att ta ett samlat grepp, vilket vi tycker är bra”, skriver Linde i uttalandet.

”Nu görs en helhetsanalys, därefter tas en handlingsplan fram. Jag ser framför mig ett arbete där vi verkligen kommer att gå till botten med de frågor som analysen kommer fram till. Vi ska säkerställa att vi uppfyller alla krav och förväntningar: såväl våra egna som myndighetens”, fortsätter Linde.

Avslutningsvis skriver Linde att. ”Vi har höga krav på säkerheten, och kan bli bättre. SSM konstaterar i sitt föreläggande att de händelser de hänvisar till har utretts noggrant, med att effekterna av de åtgärder som vidtagits uteblivit. Vi är ödmjuka inför det, och delar den uppfattningen”.

Strålsäkerhetsmyndighetens kritik mot Ringhals

Ur Strålsäkerhetsmyndighetens pressmeddelande:

Händelser som har inträffat vid RAB (Ringhals AB) sedan 2020 ger en samlad bild som tyder på brister i organisation, ledning, styrning och säkerhetskultur. Det handlar om brister inom bland annat

  • tydlighet i instruktioner
  • efterlevnad av styrande dokument
  • tydlighet i ansvar och roller
  • kommunikation och informationsspridning
  • egenkontroll
  • kvalitetskontroll
  • kompetens och systemförståelse
  • styrning och ledning av entreprenörer.


Powered by Labrador CMS